Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Заснований 1967 р.

Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов’янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв’язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. Окремі тематичні випуски присвячені видатним українським мовознавцям (Л. А. Булаховському, О. С. Мельничукові, В. М. Русанівському та іншим). У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з’їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

 

Головний редактор – В. Г. Скляренко.
Заст. головного редактора: О. О. Тараненко,
  В. А. Широков.
Відповідальний секретар – В. І. Чумак.
Члени редколегії: Б. М. Ажнюк,
  В. М. Бріцин,
  П. Ю. Гриценко,
  С. Я. Єрмоленко,
  В. Косеська-Тошева (Польща),
  В. В. Лучик,
  О. М. Молдован (Росія),
  Н. Г. Озерова,
  Г. П. Півторак,
  М. П. Савицький (Чехія),
  О. Б. Ткаченко,
  Л. І. Шевченко,
  М. Штець (Словаччина).

Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4,

                               Тел.: (380-44) 279-29-64.

Архів журналу. 

 

До уваги авторів!

 

Статті до журналу просимо надавати у 2-х примірниках з дискетою. Текст має бути набраний у текстовому процесорі МS Word і роздрукований за машинописним стандартом: кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний (28–30 рядків на сторінку), шрифт Times New Roman. Якщо стаття містить інші шрифти, треба подати їх окремо. Посилатися на джерела слід не в кінці статті окремим списком, а посторінково із суцільною пагінацією виносок. Посилаючись на окрему статтю, необхідно зазначати її початкову та кінцеву сторінки або конкретну сторінку, з якої взято цитату. Якщо посилання робиться на книжку в цілому, слід навести загальну кількість сторінок. Посилаючись на багатотомне видання, – вказати кількість томів і рік конкретного тому, на який робиться посилання (напр.: Словник української мови : В 11 т. – К., 1974. – Т. 5. – 840 с.).

Надіслана стаття має бути апробована в певній науковій установі й рекомендована до друку. Обсяг її не повинен перевищувати одного друкованого аркуша.

Слід подати дві анотації: українською мовою (приблизно на п’ятдесят слів) та розширену англійською мовою (до 2 тисяч знаків), а також 4–5 ключових слів. Повністю наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора із зазначенням місця роботи, контактних телефонів та електронної адреси.