Мовне законодавство і мовна політика. Україна, Європа, світ: Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 688 с.

Збірник наукових праць присвячено одній з найбільш актуальних проблем сучасної соціолінгвістики – впливу законодавства та інститутів державної влади на збереження або трансформацію тих чи інших параметрів мовної ситуації у відповідності з певним суспільним ідеалом. Для українців, які тривалий час перебували під владою кількох імперій, мова й далі залишається наріжним каменем національної єдності й національної безпеки, запорукою виживання українського етносу як колективної індивідуальності. У контексті конструювання національної ідентичності важливе значення мають також якісні параметри мови, яку сучасне покоління передає нащадкам: її чистота, внормованість, багатство стилістичних засобів.

Не втрачає актуальності й лінгво-юридична проблематика, відображена в публікаціях більшості авторів: відповідність мовної політики національним інтересам, з одного боку, і засадничим людським правам – з другого. Піклування про мовне розмаїття означає відповідальність кожної держави, за ті мови, які історично сформувалися на її території або опинилися на ній з певних історичних причин. Підтримка мов національних меншин, зокрема так званих загрожених мов, – провідна ідея Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та ряду інших міжнародних документів. Як показує досвід останніх десятиліть, хартія може використовуватися і з маніпулятивними намірами. У збірнику обговорюються питання, що стосуються зазначених вище аспектів мовного законодавства і мовної політики в Україні та інших країнах світу як на сучасному хронологічному зрізі, так і в ретроспективі. Книжка призначена для науковців, політиків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування мов у сучасному світі.

Завантажити .